Wat is Flowing Lights

Flitst jouw leven soms keihard aan je voorbij? Wil je af en toe wat rust en ruimte om bij belangrijke momenten en gebeurtenissen stil te staan? Dit najaar heb je tijdens Flowing Lights Festival, het eerste lichtfestival in Nederland, de ultieme mogelijkheid om dat te doen!

Want in de wereld die steeds sneller wordt, 24/7 door gaat, steeds individueler wordt en waarin een stroom van wereldwijde onrust ons continue bereikt, vergeten we soms even stil te staan bij die belangrijke, ingrijpende momenten en gebeurtenissen.
Ga een avond offline en sta samen met je vrienden of familie een avond stil.Bij je leven, een bijzondere liefde of vriendschap, de geboorte van een kind of een overleden dierbare. Op een serene en intieme plek aan het water. Onder het genot van prachtige live muziek en heerlijk eten en drinken. En laat bij zonsondergang jouw persoonlijke ‘flowing light’ te water. Een magisch moment om nooit te vergeten. Het leven is echt te bijzonder om langs je heen te laten razen!

Tickets

Meer informatie volgt binnenkort.

Locatie

Meer informatie volgt binnenkort.

Duurzaamheid

Alle bootjes worden na afloop van Flowing Lights Festival door de organisatie uit het water gehaald. Het festival terrein wordt schoon gemaakt en opgeruimd. Het is helaas niet mogelijk om het bootje na afloop mee naar huis te nemen.

Leeftijd

Er is geen leeftijdsgrens, jong en oud is welkom. Echter is het tijdstip van zonsondergang van groot belang en zal dit later op de avond zijn en het evenement daardoor minder geschikt is voor kinderen tot 12 jaar.

Gaat de opbrengst naar een goed doel?

Dit initiatief wordt niet georganiseerd om geld in te zamelen voor een specifiek goed doel. Flowing Lights Festival is een initiatief waar een vergunning voor wordt aangevraagd en waarvoor een volledig festival terrein wordt ingericht. De gehele avond wordt geprogrammeerd en er zijn facilitaire voorzieningen op het terrein aanwezig. Net als bij andere events wordt dit mogelijk gemaakt door hier entree voor te vragen.

Daarnaast zijn wij als organisatie verantwoordelijk voor de veiligheid van onze bezoekers, het te water laten van de bootjes en het opruimen hiervan.

Weersomstandigheden

We hopen er natuurlijk niet op, maar in het geval van extreme wind, regen of storm kan het er toe leiden dat de planning tijdens het evenement vertraging oploopt of dat het evenement in zijn geheel wordt afgelast. Veiligheid gaat uiteraard voor alles! Houd bij slecht weer onze Facebook pagina goed in de gaten.

Niet toegestaan

Mag mijn hond mee doen?
Bij Flowing Lights Festival zijn GEEN HONDEN toegestaan in verband met de veiligheid.

Mag ik eigen consumpties meenemen naar Flowing Lights Festival Nee, dit is niet toegestaan. Er zijn op het terrein verschillende eettentjes en barren aanwezig met een grote diversiteit aan etenswaren en consumpties. Aangebroken verpakkingen zoals deodorant, zonnebrand, parfumflesjes etc. en spuitbussen onder druk zijn ook verboden op het festival terrein.

Drugs en wapens
Bij de ingang van Flowing Lights Festival zullen alle deelnemers worden gefouilleerd. Drugs en wapens zijn niet toegestaan op dit evenement. Wanneer de bezoeker in het bezit is van drugs en/of wapens worden deze in beslag genomen en wordt de bezoeker overgedragen aan de politie.

Mag ik diensten aanbieden of verkopen?
Het verkopen van diensten of producten, flyeren en andere promotie op of rondom het terrein is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan. Bij illegale promotie worden alle opgelegde sancties en/of schoonmaakkosten verhaald op desbetreffende organisatie/persoon.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FLOWING LIGHTS FESTIVAL

Hoofdstuk1: Algemeen
Hoofdstuk2: Privacy
Hoofdstuk3: Voorwaarden voor het bezoeken van Evenementen
Hoofdstuk4: Voorwaarden voor te leveren diensten of producten door derden
Hoofdstuk5: Slotbepalingen

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

Artikel 1: Algemene informatie over de voorwaarden
1.1.1 Definities:
Organisator: Fjuze B.V.
Bezoeker: diegene die door het aanschaffen van een ticket voor het evenement een overeenkomst met organisator is aangegaan.
Evenement: Flowing Lights Festival
1.1.2
Bezoeker kan tegenover Organisator geen rechten ontlenen aan de overeenkomst tot stand gekomen door middel van het aanschaffen van een ticket strijdig met deze algemene voorwaarden. Derden kunnen tegenover Organisator aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen. In geval de vastgestelde data en/of tijdstippen gewijzigd worden, blijven deze algemene voorwaarden ongewijzigd van kracht.

Artikel 2: Kenbaarheid en toepassing van deze Algemene Voorwaarden
1.2.1
Deze algemene voorwaarden zijn elektronisch beschikbaar op de website van het Evenement.
1.2.2
Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing jegens particulieren en uitdrukkelijk niet jegens partijen in hun hoedanigheid van professionele contractpartij in relatie tot Organisator.

Artikel 3: Wijziging voorwaarden
1.3.1
Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Een gewijzigde versie wordt als dan op de website van het Evenement gepubliceerd. Vanaf  de  datum  van  publicatie  gelden  alsdan  de  gewijzigde  voorwaarden.  Indien  de Bezoeker  de gewijzigde  voorwaarden  niet wenst te accepteren,  dient deze het gebruik en bezoek van de website van het Evenement of het afnemen van producten of diensten van Organisator meteen te staken.

HOOFDSTUK 2: PRIVACY

Artikel 1: Privacy bepalingen
2.1.1.
Organisator respecteert de privacy van iedere Bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie van de Bezoeker vertrouwelijk wordt behandeld en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt en bewerkt.

HOOFDSTUK 3: VOORWAARDEN VOOR HET BEZOEKEN VAN HET EVENEMENT

Artikel 1: Toegangsbewijs
3.1.1
Toegang tot het Evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig onbeschadigd toegangsbewijs.
3.1.2
Vanaf  het  moment  dat  het  toegangsbewijs  aan  de  Bezoeker  ter  beschikking  is gesteld, rust der halve op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.
3.1.3
Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

Artikel 2: Verboden voorwerpen
3.2.1
Het  is verboden glaswerk, plastic flessen, dranken, etenswaren, drugs, blik, vuurwerk, dieren, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen (waaronder  -maar niet beperkt tot–spuitbussen  of CS gas), voor zich zelf of een ander mee te brengen naar- of in bezit te hebben op- de plaats waar het Evenement plaatsvindt,  deze te gebruiken  voor-of gedurende  een Evenement,  op straffe  van inbeslagname. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd.
3.2.2
De Bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld, of kan van het Evenement worden verwijderd en/of overgedragen aan de politie. In beslag genomen goederen zullen worden vernietigd.

Artikel 3: Ontzegging toegang
3.3.1
Organisator houdt zich  in  het  algemeen  het  recht  voor  bepaalde  personen  de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van het Evenement  te verwijderen, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement. Dit geldt tevens in dien naar het oordeel van Organisator een Bezoeker een kledingstuk,  teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van Organisator aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie-of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere Bezoekers en voor ontkleding tijdens het Evenement (waaronder-maar niet beperkt tot–bijvoorbeeld een ontbloot bovenlichaam). Ook in dien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs, is Organisator gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het  Evenement  te  ontzeggen.  De  Bezoeker  die  (verdere)  toegang  tot  het  Evenementis ontzegt  of  van  het  Evenement   is  verwijderd, kan  geen  aanspraak maken op enige vergoeding van schade die hij (mogelijk) hierdoor lijdt.

Artikel 4: Film/en video beelden
3.4.1.
Registratie van het Evenement op een professionele en/of commerciële manier zonder uitdrukkelijke  voorafgaande  schriftelijke  toestemming  van  Organisator  in  welke vorm dan ook, waaronder  begrepen  fotograferen,  filmen en het maken van geluids- en/of beeld opnamen, is verboden, als ook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

Artikel 5: Eigen risico
3.5.1
Het  betreden  van  de  plaats  waar  het  Evenement  plaatsvindt als mede het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Bezoeker op eigen risico.
3.5.2
In het geval van schade, een ongeval of diefstal van eigendommen kan Organisator niet aansprakelijk worden gesteld. Bezoeker dient hiervoor zelf een verzekering te hebben afgesloten.

Artikel 6: Nadere voorschriften
3.6.1
De Bezoeker van het Evenement is verplicht zich te houden aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzing en van Organisator en haar personeel, de brandweer, politie en andere bevoegden. Bij  overtreding  van  een  gebod  of  verbod  volgt  onmiddellijk  verwijdering  van  de Bezoeker van het terrein.

Artikel 7: Overmacht
3.7.1
In  geval  van  overmacht  in  de  ruimste  zin  des  woords,  waaronder  in  dit  verband  mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden en dergelijke,  behoudt Organisator zich  het  recht  voor het  Evenement te annuleren.

Artikel 8: Annulering.
3.8.1
Organisator is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering zoals  hierboven   vermeld. In geval van annulering van het Evenement als boven bedoeld,  zal Organisator haar Bezoekers op de door haar juist geachte wijze op de hoogte stellen.
3.8.2 In geval van annulering van het Evenement zal Organisator de door de Organisator gehanteerde aankoopprijs van het toegangsbewijs (inclusief de servicekosten) en overige gemaakte kosten voor het Evenement niet restitueren.

Artikel 9:  Beelden geluidsopnamen
3.9.1
Organisator is gerechtigd beeld-en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het Evenement en de Bezoekers daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar  te  (doen)  maken  in  welke  vorm  en  op  welke  wijze  dan  ook.  Door  de verkrijging van een toegangsbewijs van het Evenement en/of door betreding van de locatie van het Evenement  verleent de Bezoeker onvoorwaardelijk  toestemming  tot het  maken   van  voornoemde   opnamen   en  de  bewerking,   openbaarmaking   en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin des woords zonder dat Organisator enige vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.
3.9.2
Bezoeker  doet  hierbij  onherroepelijk  afstand  van  enig  belang  dat  hij/zij  zou kunnen  hebben  in  voornoemde  opnamen. Voor  zover  de Bezoeker  enig  naburig- en/of auteurs-en/of portretrecht  toekomt op voornoemde opnamen draagt hij/zij deze rechten hier bijzonder enige beperking over aan Organisator en doet hij/zij hier bij on herroepelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrecht en c.q. zal daar geen beroep op doen.

Artikel 10: Alcohol
3.10.1
Het Evenement is voor alle leeftijden. Tijdens het evenement zal er alcoholhoudende drank aanwezig zijn, maar er zal enkel worden geschonken aan diegene die 18 jaar en ouder zijn. Organisatie houdt zich het recht voor diegene die zich niet aan deze regel houden van het terrein te verwijderen en een boete te geven.

Artikel 11: Identificatie
3.11.1
Bezoeker is verplicht zich te kunnen identificeren om de Organisator in staat te stellen te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen jonger dan 18 jaar.

HOOFDSTUK 4: VOORWAARDEN VOOR TE LEVEREN DIENSTEN OF PRODUCTEN DOOR DERDEN

Artikel 1: Betaling van Etickets
4.1.1
De aankoop van een e-ticket voor het Evenement wordt afgehandeld door een derde partij.  Deze derde partij hanteert doorgaans ook eigen  algemene voorwaarden ten opzichte van de Bezoeker als koper van het toegangsbewijs.  Opeen e- ticket zijn dan zowel de algemene (betalings-) voorwaarden van de desbetreffende derde partij als de onderhavige algemene voorwaarden van Organisator van toepassing.

Artikel 2: Aanbod standhouders op Evenement
4.2.1
De Bezoeker van het Evenement kan op  het Evenement producten of diensten krijgen aangeboden door derden/standhouders, zoals drank en of etenswaren of andere producten. Hoewel Organisator deze partijen met zorg uitkiest, is Organisator geen partij bij een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze derde partij.
De Bezoeker vrijwaart Organisator van enige aanspraak voor kosten en/of schade die voort zou kunnen vloeien uit een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze derde partij. De eventueel van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de derde partij zijn steeds opvraagbaar bij deze derde partij.

HOOFDSTUK 5: SLOTBEPALINGEN

Artikel 1: Nadere gebruiksregels
5.1.1
Bezoeker is   verplicht   zich  te  houden   aan  de voorschriften en/ of wijzigingen daarvan en eventuele aanwijzingen en gebruiksregels van Organisator zoals die zijn gepubliceerd op de website van het Evenement.

Artikel 2: Informatie op de Website
5.2.1
Hoewel Organisator grote zorg en aandacht aan de informatieverschaffing op de website van het Evenement besteedt, kan zij geen garantie geven met betrekking tot de aard en inhoud van de informatie en is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen van gebruik daarvan. Voor zover er links op de website staan naar aanbiedingen, producten, materiaal of een website van een derde, is Organisator niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de werking van die link, de toegang en de inhoud van de informatie van een dergelijke website.

Artikel 3: Conversie
5.3.1.
Voor  zover  enige  bepaling  in  deze  voorwaarden  in  strijd  mocht  zijn  met  enig  wettelijk voorschrift  tast  dit  de  overige bepalingen  van  de  voorwaarden  niet  aan.  De  betreffende bepaling komt te vervallen en daar voor in de plaats zal een bepaling worden opgenomen die naar inhoud en aard zo dicht mogelijk bij de te vervangen bepaling komt en wettelijk wel is

Artikel 4: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
5.4.1 Toepasselijk recht.
Op deze algemene  voorwaarden  is Nederlands  recht van toepassing.
5.4.2. Bevoegde rechter
De bevoegde rechter is de Rechtbank Amsterdam.